"IL PROJECT"
Friuli in prin je naslov podatkovne zbirke, posvecene zgodovinskemu arhivu furlanskih družin. Furlanski jezik je neposreden, jasen – »in prin« pomeni sprva – in dobro povzema idejo minevanja casa in zaznavanje nastalih sprememb. Cas in spreminjanje sta namrec temelja zgodovinskega proucevanja in razlage preteklosti.

Projekt je zasnoval Državni arhiv v Vidmu, da bi ovrednotil vire o zgodovini prebivalstva. Predsedstvo ministrskega sveta je projektu podelilo priznanje za kakovost storitev za državljane in je odobrilo financno podporo, ki jo predvideva zakon št. 482/99 o varstvu zgodovinsko–jezikovnih manjšin. »Friuli in prin« je podatkovna zbirka, ki ureja anagrafske dokumente, jih poveže z ustrezajocimi osebami in zariše pomembne biografske dogodke furlanskih generacij, ki so živele v obdobju med drugo polovico 19. stoletja in 20. stoletjem. Viri za sestavo tega zgodovinskega arhiva so porocni listi in dokumenti iz urada, zadolženega za nabor. Arhiv je nastal po dolgoletnem raziskovanju, pri katerem so sodelovali arhivarji, informatiki in demografi. Prav tovrstna dokumentacija je bila najbolj primerna za vzpostavitev širokih informacijskih mrež. Za vsako osebo so oznaceni ime, priimek, starost, datum in kraj dogodka, pa tudi podatki o ocetu in materi, vzdevek, opravljeni poklic in drugi podatki, s pomocjo katerih je lažje orisati biografski profil osebe, cetudi le splošneje. Projekt je koordiniral Državni arhiv, tehnicni del pa je vodil Oddelek za statisticne vede Univerze v Vidmu. Ta je imel nalogo, da preuci zgradbo sistema, izdela najucinkovitejšo metodo prepisovanja podatkov, testira model, izobražuje vnašalce podatkov, usklajuje operacionalizacijo celotne metode in opravlja kakovostni nadzor nad podatki.

Podrobnejši podatki o posameznih delih projekta

 1. Una banca dati storico – anagrafica, avtor Roberta Corbellini (Archivio di Stato di Udine)
 2. Costruire Friuli in prin: le fasi del progetto, avtor Roberta Corbellini (Archivio di Stato di Udine)
 3. L’anagrafe informatica delle famiglie friulane costruita sulla base delle fonti presenti presso l’Archivio di Stato di Udine, avtor Alessio Fornasin (Universitŕ degli Studi di Udine)
 4. Architettura del sistema, avtor Anna Marzona (Universitŕ degli Studi di Udine)

»Friuli in prin« v številkah

Friuli in prin Cilj projekta »Friuli in prin« je izdelava trdne in zanesljive strukture, ki bo – ko popolna – vsebovala anagrafske podatke prebivalcev Furlanije, rojenih med leti 1846 in 1930 v sedanji Videmski in Pordenonski pokrajini. Trenutno je podatkovna zbirka zbrala 84.091 porocnih listov iz obdobja med leti 1871 in 1900 v vseh obcinah Videmske pokrajine (razen nekdanjega avstrijskega ozemlja) in 133.829 nabornih listov iz obdobja med leti 1846 in 1890 v okrajih Ampezzo, Cedad, Humin, Latisana, Maniago, Možnica, Palmanova, Spilimbergo, Pordenon, San Daniele, San Pietro, Tolmec, Centa in Videm. Kmalu bodo na voljo tudi podatki za okraje Codroipo, Sacile in San Vito. Projekt bo popoln, ko bo kril zadosten casovni razmah podatkov in bo tako mogoce identificirati štiri generacije, ki so živele v obdobju med 19. in 20. stoletjem; to obdobje je namrec pomembno za demografske in družbene spremembe, do katerih je prišlo na tem obmocju. Podatkovna zbirka bo sledila tem osebam in družinskim skupnostim z namenom, da bi segla v preteklost, vse do obdobja, iz katerega izhajajo prvi spomini in se zacenja ustno izrocilo posameznih družin.

Zakaj uporabljati »Friuli in prin«

Podatkovna zbirka omogoca:

 1. zacetek administrativnega postopka (npr. za pokojninske postopke, pridobitev italijanskega državljanstva s strani potomcev, ki živijo v tujini, ali izsleditev izvirnega zapisa priimka), da lahko uporabniki spoznajo tocne anagrafske podatke svojih prednikov;

 2. zacetek raziskovanja rodovnika in zgodovine neke družine. Podatki, ki jih »Friuli in prin« prikaže, so zanesljivi in odpravijo kakršen koli dvom v primeru homonimije ali v primeru, ko o ljudeh in družinskih skupnostih ni nikakršne sledi;

 3. pridobitev splošnih podatkov o teritoriju. S pomocjo projekta »Friuli in prin« je bilo mogoce sestaviti sezname priimkov, vzdevkov in poklicev, vezanih na doloceno obdobje in kraj. Uporabnik ima na voljo naslednje tabele, katerih podatki se lahko spreminjajo zaradi stalnega pregledovanja in dopolnjevanja:


  1. razširjenost priimka
  2. ujemanje priimkov in vzdevkov
  3. zgodovinska razširjenost priimkov po obcinah
  4. razširjenost moških poklicev
  5. razširjenost ženskih poklicev
  6. razširjenost poklicev v zgodovinskih obdobjih
  7. pogostnost poklicev po obcinah

Delovna skupina:

Usklajevanje dejavnosti:

Državni arhiv v Vidmu – Roberta CORBELLINI

Znanstveni odbor:

Državni arhiv v Vidmu – Roberta CORBELLINI
Univerza v Vidmu – Oddelek za statisticne vede – Marco BRESCHI, Alessio FORNASIN, Anna MARZONA

Izvedba projekta

usklajevanje: Alessio FORNASIN
zgradba sistema: Anna MARZONA
izobraževanje vnašalcev podatkov: Alessio FORNASIN
metoda prepisovanja podatkov: Alberto MAUCHIGNA, Carla PEDERODA, Pierluigi LEBAN, Susanna MAGLI
nadzor kakovosti: Alessio FORNASIN, Anna MARZONA
graficno oblikovanje podatkovne zbirke: Camilla Franz Malagnini

Infrastrutture hardware

Carla Sava

Arhivi:

preurejanje in pripomocki za raziskovanje: Laura CERNO, Carla PEDERODA

Sito web:

urednik spletnih vsebin: Fiammetta AUCIELLO, Laura CERNO, Roberta CORBELLINI
usklajevanje in digitalizacija: Carla SAVA
tehnicni nadzor: Ermes DI GIUSTO
graficno oblikovanje Andrea ZULIANI
nadzor kakovosti opravlja OTEBAC (tehnološko središce italijanskega Ministrstva za kulturo)OTEBAC
referencna oseba centra za obdelavo podatkov pri italijanskem Ministrstvu za kulturo (MIBAC): Alberto Bruniverzija za tisk v formatu pdf

F. Auciello L. Cerno, Državni arhiv v Vidmu