"SKUPAJ IZBOLJŠUJEMO PODATKOVNO ZBIRKO!"

Imena in priimki

Podatkovna zbirka vsebuje na tisoce imen in priimkov, od katerih imajo številni drugacno obliko od sedanje ali so v uporabljenih virih – v nabornem listu in porocnem listu - zapisani v razlicni oziroma drugacni obliki. V sistemu te razlicne variante niso popravljene ali poenotene, ker cilj projekta je omogocati sledljivost spreminjanja priimkov skozi cas tako, kot izhaja iz javnih registrov.

Primeri:

Videmski register nabornikov rojenih leta 1850, vpis št. 448:
Brazzŕ Claudio , sin Girolama in Tuzzi Rose, rojen v kraju Pagnacco dne 17 marca 1950.

Porocni register iz leta 1876 obcine Pagnacco, list št. 1:
Di Brazzaco Claudio , sin Girolama in Tuzzi Rose, rojen v kraju Pagnacco dne 17 marca 1950.


Priimki mater: najšibkejši clen generacijske verige

Za zagotavljanje identifikacije oseb in njegovih staršev so v zbirki »Friuli in prin« navedena imena oceta in matere, vsebovana v nabornem in porocnem listu. Ob tem je vredno omeniti, da v nasprotju s podatki oceta, ki so tocni in natancno napisani, so podatki matere vcasih nepopolni. V nabornih aktih je zapisovalec morda zbral priimek matere in ga necitljivo zapisal oziroma zapisal z neprimerno obliko. Med vzpostavljanjem podatkovne zbirke smo sicer ugotovili, da priimki in imena otrok iste matere so razlicno vneseni ali so podatki iste osebe v nabornem listu in porocnem listu zapisani v razlicnih oblikah.

Primeri:

Videmski register nabornikov rojenih leta 1887, vpis št. 746:
Brazzoni Dante sin Giuseppeja in Antoniech Antonie, rojen v Rijeki dne 7 aprila 1887

Videmski register nabornikov rojenih leta 1890, vpis št. 667:
Brazzoni Oreste sin Giuseppeja in Antoncich Antonie, rojen na Malem Lošinju dne 14 decembra 1890

Videmski register nabornikov rojenih leta 1850, vpis št. 476:
Solimbergo Augusto Silvio sin Rodolfa in Lanch Giovanne, rojen v Vidmu dne 8 novembra 1850

Porocni register iz leta 1882 obcine Cedad, list št. 25:
Solimbergo Augusto sin Rodolfa in Lang Giovanne Francesce, rojen v Vidmu dne 8 novembra 1850


Delovna skupina projekta »Friuli in prin« se trenutno ukvarja s popravljanjem ugotovljenih napak. Gre za pomemben a hkrati kompleksen projekt, saj je vsak primer potrebno posebej natancno preuciti. Želimo sicer, da bi nas uporabniki sistema »Friuli in prin« pri tem pomagali

Skupaj izboljšujemo podatkovno zbirko!!

Ce ugotovite, da so informacije matere nepopolne, napacne ali neusklajene, Vas prosimo, da obrazec izpolnite z vašimi predlogi.